ระบบฐานข้อมูลนโยบาย แผน และมาตรการ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นระบบที่รวบรวมข้อมูลรายละเอียดของนโยบาย แผน และมาตรการ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปใช้ประโยชน์ในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลในเชิงนโยบาย อันจะนำไปสู่การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด รวมทั้งให้ผู้ที่สนใจสามารถเข้าไปศึกษาหาความรู้และดาวน์โหลดข้อมูลนโยบาย แผน และมาตรการ ไปใช้ประโยชน์ต่อไป

 เข้าสู่ระบบ      

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ระบบฐานข้อมูลกฎหมายสิ่งแวดล้อมและมติกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

ระบบฐานข้อมูลและเว็บไซต์มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับ สผ.

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)

 

รวบรวมโดย : กลุ่มงานติดตามประเมินผลนโยบายและแผน สำนักติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม